Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

 1. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone zamówienie w części, lub w całości za zgodą Sklepu, jednak pod warunkiem, że modyfikacja lub anulowanie nastąpi przed uiszczeniem przez Klienta zaliczki.
  2. Po otrzymaniu informacji pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia zmiany, anulowania lub rezygnacji z zamówienia.
  3. W razie wątpliwości poczytuje się, że modyfikacja lub anulowanie zamówienia są skuteczne tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone przez Sklep.
  4. W przypadku anulowania, modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  5. Po momencie złożenia zamówienia w przypadku zmiany koloru tapicerki, wybarwienia mebla, Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o tym fakcie.
 2. ZWROTY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy”, które powinno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej. Wzór oświadczenia znajduje się pod regulaminem Sklepu.
  2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. W przeciwnym wypadku Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
  3. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach produktu określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą).
  4. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu fakt ten należy zgłosić konsultantowi sklepu poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Konsultant ustali termin odbioru towaru od Klienta i o terminie tym powiadomi Kupującego. Taki koszt zwrotu, w całości ponosi „Bromarkt”,
  5. Możliwe jest odesłanie produktu za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres "Bromarkt". W przypadku takim o fakcie tym należy poinformować konsultanta sklepu. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Do przesyłki zwrotnej kierowanej do Sklepu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1, zawierające numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
  7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania zwrotu opisane w ust. 2, 3 i 5, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia tej faktury zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na konto Klienta wskazane w oświadczeniu.
  8. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.
 3. PROCEDURA REKLAMACYJNA
  1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez Sklep, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres "Bromarkt". W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego z zachowaniem procedury zamówienia.
  2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.
  3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera lub pracownika Sklepu - celem sprawdzenia, czy uszkodzenia w czasie transportu spowodowały jakiekolwiek uszkodzenia produktu - i umieścić odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego produktu nie będą uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
  4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy protokołu reklamacji. Protokół Klient zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.
  5. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.
  6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od dostępnych.
  7. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  8. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
  9. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
  10. Adres zgłoszeń reklamacji mailowo: biuro@bromarkt.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Bromarkt MATEUSZ KASPRZAK, ul. Kępińska 17A, 98-400 Kuźnica Skakawska

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

pixel