Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania Produktu przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Bromarkt wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Bromarkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Bromarkt do odbioru, chyba że Bromarkt zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Zwrotu Produktu można dokonać poprzez odesłanie Produktu przez Klienta za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres Bromarkt. Bromarkt nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wskazując numer rachunku bankowego na który Bromarkt ma zwrócić płatność.
 5. Bromarkt z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie jego otrzymania oraz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.
 6. Bromarkt dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Bromarkt nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Bromarkt nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Bromarkt zgodził się ponieść ten koszt.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Usługi Elektronicznej - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę z wyjątkiem treści, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy,
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę,
  c) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków,
  d) zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 11. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt a)–c) powyżej, Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Usługobiorcy dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia Usługobiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługobiorca ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów,
  6. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Klient ma możliwość skorzystania z prawa zwrotu Produktu do 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania Produktu. W takim przypadku zastosowanie znajdują ust. 4 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 5-7 powyżej.
 16. Postanowienia niniejszego punktu dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku, również do Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie poosiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, niewynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

Procedura reklamacyjna

 1. Niniejszy punkt określa procedurę reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Bromarkt, w szczególności reklamacji dotyczących Produktu, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Bromarkt lub Sklepu.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. pisemnie na adres siedziby sklepu,
  2. w formie elektronicznej na adres: biuro@bromarkt.pl.
  3. za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Sklepu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądanie Klienta oraz
  3. dane kontaktowe Klienta.
 4. Produkt podlegający reklamacji należy przesłać lub zwrócić na adres siedziby sklepu.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Bromarkt następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Bromarkt są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks Cywilny, Ustawę o Prawach Konsumenta, Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Odbierając Produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia Produktu, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera lub pracownika Sklepu – w celu sprawdzenia, czy w czasie transportu powstały jakiekolwiek uszkodzenia Produktu - i umieścić odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego Produktu nie będą uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy Produktu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 8. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy protokołu reklamacji. Protokół Klient zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.
 9. Wszelkie wady dostarczonego Produktu, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru Produktu powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.
 10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Produktu. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
 11. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 12. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z nich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 13. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Bromarkt MATEUSZ KASPRZAK, ul. Kępińska 17A, 98-400 Kuźnica Skakawska
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

pixel